พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/7edb25a4-9ae3-489f-8852-a096bd149bbe/resource/a4bfd04f-a4a0-4abc-ae4c-cd11e3034eb5/download/.2535-e46-20-2442-a0001.pdf

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบูรณาการตามกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของ รัฐบาล สมควรโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้งบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้างตำแหน่งและอัตรากำลัง ไปเป็นกรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated November 13, 2018
Created November 13, 2018
Format PDF
License CC-BY-3.0-IGO
Name พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535
Description

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบูรณาการตามกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของ รัฐบาล สมควรโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้งบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้างตำแหน่งและอัตรากำลัง ไปเป็นกรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Resource's languages
  • Thai