พระราชบัญญัติ สวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/7edb25a4-9ae3-489f-8852-a096bd149bbe/resource/bdd95b6f-3e0a-4683-b792-58f2e4f303ab/download/.no.2_2558_e46-20-2558-a0001.pdf

โดยที่พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม และเป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่า โดยเฉพาะการที่กฎหมายจํากัดประเภทของที่ดินที่จะขึ้นทะเบียนสวนป่าไว้เฉพาะกรณีการปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และมิได้กําหนดให้ที่ดินที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้ทําสวนป่าสามารถนํามาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าได้ประกอบกับปัญหาอุปสรรคในการแปรรูปไม้และการออกใบรับรองไม้ที่ได้มาจากการทําสวนป่า และความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของสัตว์ป่าหรือของป่าในสวนป่า

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated November 13, 2018
Created November 13, 2018
Format PDF
License CC-BY-3.0-IGO
Name พระราชบัญญัติ สวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
Description

โดยที่พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม และเป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่า โดยเฉพาะการที่กฎหมายจํากัดประเภทของที่ดินที่จะขึ้นทะเบียนสวนป่าไว้เฉพาะกรณีการปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และมิได้กําหนดให้ที่ดินที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้ทําสวนป่าสามารถนํามาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าได้ประกอบกับปัญหาอุปสรรคในการแปรรูปไม้และการออกใบรับรองไม้ที่ได้มาจากการทําสวนป่า และความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของสัตว์ป่าหรือของป่าในสวนป่า

Resource's languages
  • Thai