မွနျွ ာနင ို ငျ ံ ရအောားလြှပျစစကျ ဏ်ဍ၏ ွဟာဗ ြူဟာရမွာကျ ပတျဝနားျက ငဆျ င ို ေျ ာဆနားျ စဈွ ှု အကြဥ ျးခြြုပ

URL: http://www.mylaff.org/document/download/4443

From the dataset abstract

မှနြှာန ိုငငြံ ရအောားလွှပစြဈထိုတလြိုပရြေားကဏျဍသညြ ှှံှေ့ပှ ှုားရေားအရကာငအြထညရြှာြှှု ကနဦားအဆငြ့တြှငသြာ ရှ ရန ရသားသညြ့အြတှကြ လွှပစြဈထိုတလြိုပြှှုက ို ပတဝြနြားက ငြ နှငြ့ြ လူှှုရေားအရပေါြ...

Source: Exec Summary - Strategic Environmental Assessment of the Myanmar Hydropower Sector

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated November 29, 2018
Created November 29, 2018
Format PDF
License unspecified
Name မွနျွ ာနင ို ငျ ံ ရအောားလြှပျစစကျ ဏ်ဍ၏ ွဟာဗ ြူဟာရမွာကျ ပတျဝနားျက ငဆျ င ို ေျ ာဆနားျ စဈွ ှု အကြဥ ျးခြြုပ
Description
Resource's languages
  • Burmese