မြန်မာနိုင်ငံရှိ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမည့် နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ဝတ္တရား

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/f4216999-1a41-4604-af7b-c9e51d857d9f/resource/fbf773df-06ee-411b-873a-ad3a3d310827/download/myanmar-sez-assessment-full-publications-reports-thematic-reports-2017-bur.pdf

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated August 27, 2018
Created August 27, 2018
Format PDF
License Creative Commons Attribution
Name မြန်မာနိုင်ငံရှိ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမည့် နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ဝတ္တရား
Description
Resource's languages
  • Burmese