พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/529ef115-f07f-4c94-9364-554b009d73c7/resource/117a26c8-afd9-4dfd-b9af-a8eb13e7ee75/download/._2535_e04-20-2560-a0002.pdf

โดยที่ในปัจจุบันมีผู?้ครอบครองสัตว?์ป่าคุ้?มครองโดยไม่ชอบด?วยกฎหมายจํานวนมากที่ไม่ได้?นําสัตว์?ป่าคุ้มครองมามอบให?้แก่พนักงานเจ?้าหน้?าที่ตามมาตรา 66 หรือไม่ได้?แจ้?งรายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวน ทําให้?พนักงานเจ?้าหน้?าที่ไม่สามารถควบคุมดูแลและปฏิบัติให้?ถูกต?องตามหลักเกณฑ?์ วิธีการ และเงื่อนไขของการครอบครองสัตว?์ป่าคุ?้มครองได้? จึงจําเป็นต?้องตราพระราชบัญญัตินี้

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated November 13, 2018
Created November 13, 2018
Format PDF
License CC-BY-3.0-IGO
Name พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
Description

โดยที่ในปัจจุบันมีผู?้ครอบครองสัตว?์ป่าคุ้?มครองโดยไม่ชอบด?วยกฎหมายจํานวนมากที่ไม่ได้?นําสัตว์?ป่าคุ้มครองมามอบให?้แก่พนักงานเจ?้าหน้?าที่ตามมาตรา 66 หรือไม่ได้?แจ้?งรายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวน ทําให้?พนักงานเจ?้าหน้?าที่ไม่สามารถควบคุมดูแลและปฏิบัติให้?ถูกต?องตามหลักเกณฑ?์ วิธีการ และเงื่อนไขของการครอบครองสัตว?์ป่าคุ?้มครองได้? จึงจําเป็นต?้องตราพระราชบัญญัตินี้

Resource's languages
  • Thai