ប្រព័ន្ធទិន្នន័យឃុំ/សង្កាត់កម្ពុជា ថ្នាក់ឃុំ (២០១១)

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ប្រព័ន្ធទិន្នន័យឃុំ/សង្កាត់ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មាធិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប)។ ទិន្នន័យបរិមាណវិស័យ អំពីទំហំផ្ទៃដី និងសន្ទស្សន៍គ្រួសារ (ដីស្រែ អគ្គីសនី ទិន្នផលដំណាំ បសុសត្វ) ក៏ដូចជាទិន្នផលកសិកម្ម និងបសុសត្វ សម្រាប់ឃុំនីមួយៗនៅកម្ពុជា ដកស្រង់ចេញពីប្រព័ន្ធទិន្នន័យឃុំ/សង្កាត់នេះ។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ទទួលបានទិន្នន័យទម្រង់ជាវ៉ិចទ័រ ពីក្រុមការងារអាត់ត្លាស របស់អង្គការសង្គ្រោះសត្វព្រៃកម្ពុជា។

ធនធានទិន្នន័យ (38)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ប្រព័ន្ធទិន្នន័យឃុំ/សង្កាត់កម្ពុជា ថ្នាក់ឃុំ (២០១១)

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
  • ផលិតកម្មកសិកម្ម
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងអគ្គិសនី
  • ដី
  • ប្រជាជន និងជំរឿន
ភាសា
  • ភាសាអង់គ្លេស
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ 2011-01-03
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច 102.3204002250291
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 107.64279277517876
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង 10.343578559921234
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 14.704155468847778
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ភាពទៀងទាត់ The Commune Database is comprised of self-reported data from each locality and has known inconsistencies in comparison to other sources, such as the census produced by the National Institute of Statistics.
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល There are no known issues with logical consistency.
ការចប់សព្វគ្រប់ ODC does not provide access to the full Commune Database since it is not already publicly available and ODC's information from the database is incomplete.
ជំហាននៃដំណើរ Data were provided to Open Development Cambodia directly by Save Cambodia's Wildlife's 2013 Atlas Working Group in ESRI Shapefile format. Commune-level data were combined and exported in CSV, GeoJSON, JPEG format.
Lineage National Committee for Sub-National Democratic Development, Royal Government of Cambodia. Commune Database 2011. Phnom Penh, 2011.Save Cambodia's Wildlife. "Agriculture." Atlas of Cambodia: maps on socio-economic development and environment. Second ed. Phnom Penh, 2014. 135, 141-145. Print.Save Cambodia's Wildlife. "Gender." Atlas of Cambodia: maps on socio-economic development and environment. Second ed. Phnom Penh, 2014. 115. Print.Save Cambodia's Wildlife. "Energy." Atlas of Cambodia: maps on socio-economic development and environment. Second ed. Phnom Penh, 2014. 165. Print.
ភាគីទទួលខុសត្រូវ គណៈកម្មាធិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ អ៊ីម៉ែល៖ info@ncdd.gov.kh លេខទូរស័ព្ទ៖ +855 23 720 038 / 720 061 វេបសាយ៖http://www.ncdd.gov.kh/en/ អង្គការសង្រោះសត្វព្រៃកម្ពុជា (អេស ស៊ី ដាប់ប៊លយូ) អ៊ីម៉ែល៖ info@cambodiaswildlife.org លេខទូរស័ព្ទ៖ +855 23 88 20 35 វេបសាយ៖ http://cambodiaswildlife.org អាសយដ្ឋាន៖ 6Eo St. 570, សង្កាត់បឹងកក់ពីរ ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ កម្ពុជា
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ ២០១៤-០៦-៣០ សម្រាប់ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបន្ថែម៖ អ៊ីម៉ែល៖ contact@opendevcam.net លេខទូរស័ព្ទ៖ +855 23 221 164 វេបសាយ៖ http://www.opendevelopmentcambodia.net អាសយដ្ឋាន៖ 43 St. 208, សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ កម្ពុជា
លក្ខណៈសម្បត្តិ TT_Family / គ.ជ.អ.ប ៖ ចំនួនគ្រួសារសរុបនៅក្នុងឃុំ/សង្កាត់, Commune_S / គ.ជ.អ.ប ៖ ទំហំឃុំ/សង្កាត់ (ហិចតា), Corn_Ha / គ.ជ.អ.ប ៖ ផ្ទៃដីសម្រាប់ទិន្នផលពោត (ហិចតា), Corn_Yield / គ.ជ.អ.ប ៖ ទិន្នផលពោតក្នុងមួយឆ្នាំ (តោន/ហិចតា), Cass_Ha / គ.ជ.អ.ប ៖ ផ្ទៃដីសម្រាប់ទិន្នផលដំឡូងមី (ហិចតា), Cass_Yield / គ.ជ.អ.ប ៖ ទិន្នផលដំឡូងមីក្នុងមួយឆ្នាំ (តោន/ហិចតា), Cash_Ha / គ.ជ.អ.ប ៖ ផ្ទៃដីសម្រាប់ទិន្នផលស្វាយចន្ទី (ហិចតា), Cash_Yield /គ.ជ.អ.ប ៖ ទិន្នផលស្វាយចន្ទីក្នុងមួយឆ្នាំ (តោន/ហិចតា), Mang_Ha / គ.ជ.អ.ប ៖ ផ្ទៃដីសម្រាប់ទិន្នផលស្វាយ (ហិចតា), Mang_Yield / គ.ជ.អ.ប ៖ ទិន្នផលស្វាយក្នុងមួយឆ្នាំ (តោន/ហិចតា), PigFarm / គ.ជ.អ.ប ៖ ចំនួនកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក, PigRaised / គ.ជ.អ.ប ៖ ចំនួនជ្រូកចិញ្ចឹម, ChickFarm / គ.ជ.អ.ប ៖ ចំនួនកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់, ChickRaise / គ.ជ.អ.ប ៖ ចំនួនមាន់ចិញ្ចឹម, DuckFarm / គ.ជ.អ.ប ៖ ចំនួនកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមទា, DuckRaised / គ.ជ.អ.ប ៖ ចំនួនទាចិញ្ចឹម, CowFarm / គ.ជ.អ.ប ៖ ចំនួនកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោ, CowRaised / គ.ជ.អ.ប ៖ ចំនួនគោចិញ្ចឹម, BuffFarm / គ.ជ.អ.ប ៖ ចំនួនកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្របី, BuffRaised / គ.ជ.អ.ប ៖ ចំនួនក្របីចិញ្ចឹម, Rpig / គ.ជ.អ.ប ៖ អត្រាជ្រូកចិញ្ចឹមធៀបនឹងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក, Rpoultry / គ.ជ.អ.ប ៖ អត្រាសត្វស្លាបចិញ្ចឹមធៀបនឹងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វស្លាប, Rcow / គ.ជ.អ.ប ៖ អត្រាគោចិញ្ចឹមធៀបនឹងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោ, Rbuff / គ.ជ.អ.ប ៖ អត្រាក្របីចិញ្ចឹមធៀបនឹងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្របី, RLUn_1Ha_N / គ.ជ.អ.ប ៖ ចំនួនគ្រួសារដែលមានដីស្រែតិចជាង ១ហិចតា, RLUn_1Ha_P / គ.ជ.អ.ប ៖ ភាគរយគ្រួសារដែលមានដីស្រែតិចជាង ១ហិចតា, Per_HH_El / គ.ជ.អ.ប ៖ ភាគរយគ្រួសារដែលមានអគ្គីសនីប្រើប្រាស់, RiField_Ha / គ.ជ.អ.ប ៖ ទំហំដីស្រែ (ហិចតា) Ratio / គ.ជ.អ.ប ៖ អត្រាទំហំដីស្រែធៀបនឹងទំហំឃុំ
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-4.0
សិទ្ធិ No
កំណែ 1.0
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង ធ្នូ 4, 2015, 15:32 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ តុលា 8, 2019, 18:46 (UTC)