អនុក្រឹត្យលេខ ១០៣ ស្តីពីអត្រានុកូលដ្ឋាន

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/4c64e59b-7eb7-4f8e-b200-8d53c3a14108/resource/1dd8b555-07e4-480d-9091-8dc3d8ec0166/download/sub-decree-on-the-civil-registration.pdf

អនុក្រឹត្យនេះចែងអំពីការបង្កើតបទប្បញ្ញត្តិនៃការចុះបញ្ជីស៊ីវិល និងរបៀបដែលវាដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Additional Information

Field Value
Last updated មករា 10, 2016
Created មករា 10, 2016
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
ឈ្មោះ អនុក្រឹត្យលេខ ១០៣ ស្តីពីអត្រានុកូលដ្ឋាន
ការពិពណ៌នា

អនុក្រឹត្យនេះចែងអំពីការបង្កើតបទប្បញ្ញត្តិនៃការចុះបញ្ជីស៊ីវិល និងរបៀបដែលវាដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាខ្មែរ