Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 2019၊ 23 ဒီဇင်ဘာ
Created 2019၊ 23 ဒီဇင်ဘာ
ပုံစံ PDF
လိုင်စင် License not specified
အမည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း-၂၀၁၅ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ရက်-မြန်မာ
ဖော်ပြချက်
Resource's languages
  • ဗမာဘာသာစကား