Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 2018၊ 3 ဇန်နဝါရီ
Created 2018၊ 3 ဇန်နဝါရီ
ပုံစံ PDF
လိုင်စင် unspecified
အမည် မြောင်းမြမြို့နယ်အစီရင်ခံစာ
ဖော်ပြချက်

(၂၀၁၄) ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာသန်းခေါင်စာရင်း ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ မြောင်းမြခရိုင် ၊ မြောင်းမြမြို့နယ်အစီရင်ခံစာ

Resource's languages
  • ဗမာဘာသာစကား