Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 2018၊ 27 ဇူလိုင်
Created 2018၊ 27 ဇူလိုင်
ပုံစံ PDF
လိုင်စင် Creative Commons Attribution
အမည် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ (၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၀)
ဖော်ပြချက်

ဤဥပဒေသည်အခန်း (၁၀) ခန်းပါဝင်သောမြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်သည့် အောက်ပါ ကဏ္ဍများကို အောက်ပါအတိုင်း ချမှတ်ဆောင်ရွက်ထားသည် - အမည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်များ (အခန်း ၁)၊မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေး ဗဟိုကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများ (အခန်း ၂)၊ မြေယာအခွင့်အရေး၊ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများအသုံးပြုပိုင်ခွင့် (အခန်း ၃)၊ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများအား မြေယာအသုံးချပိုင်ခွင့်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားသည့် အခြေအနေများ (အခန်း ၄)၊ လုံခြုံရေးအခကြေးငွေများနှင့်မြေခွန် (အခန်း ၅) စသည်တို့ပါဝင်သည်။

Resource's languages
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား