Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 2020၊ 4 ဖေဖော်ဝါရီ
Created 2020၊ 4 ဖေဖော်ဝါရီ
ပုံစံ HTML
လိုင်စင် License not specified
အမည် မြန်မာနိုင်ငံ - မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သစ်တောဥပဒေ စည်းကြပ်ဆောင်ရွက်မှု၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှု (FLEGT) လုပ်ငန်းစဉ်
ဖော်ပြချက်

မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောဥပဒေ စည်းကြပ်ဆောင်ရွက်မှု၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှု (FLEGT) လုပ်ငန်းစဉ် ဆိုင်ရာ ဝက်ဆိုက်စာမျက်နှာ

Resource's languages
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား