Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด ไม่ทราบ
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ DB_TABLE
ใบอนุญาต unspecified
ชื่อ airport2015 in Datastore via GeoServer
ภาษา
  • ภาษาอังกฤษ
คำอธิบาย