Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 16 กรกฎาคม ค.ศ. 2021
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ SHP
ใบอนุญาต unspecified
ชื่อ Greater Mekong Subregion Airports
ภาษา
  • ภาษาอังกฤษ
คำอธิบาย