Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด ไม่ทราบ
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ WMS
ใบอนุญาต Creative Commons Attribution Share-Alike
ชื่อ Performance health centers in 2019 (English)
ภาษา
  • ภาษาอังกฤษ
คำอธิบาย