Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ SQLITE
ใบอนุญาต Creative Commons Attribution Share-Alike
ชื่อ Performance health centers in 2019 (Khmer)
ภาษา
  • ภาษาเขมร
คำอธิบาย