Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26 มกราคม ค.ศ. 2021
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ GeoJSON
ใบอนุญาต License not specified
ชื่อ สัมปทานปิโตรเลียม ประเทศไทย (2562)
ภาษา
  • ภาษาอังกฤษ
คำอธิบาย