Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด ไม่ทราบ
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ WMS
ใบอนุญาต License not specified
ชื่อ สัมปทานปิโตรเลียม ประเทศไทย (2562)
ภาษา
  • ภาษาอังกฤษ
คำอธิบาย