Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด ไม่ทราบ
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ WMS
ใบอนุญาต Other (Open)
ชื่อ ป่าไม้ถาวรในประเทศไทย
ภาษา
  • ไทย
คำอธิบาย