Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด ไม่ทราบ
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ DB_TABLE
ใบอนุญาต Other (Open)
ชื่อ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในประเทศไทย
ภาษา
  • ไทย
คำอธิบาย