Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18 มิถุนายน ค.ศ. 2021
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ SHP
ใบอนุญาต Other (Open)
ชื่อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ประเทศไทย
ภาษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ไทย
คำอธิบาย