Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22 ธันวาคม ค.ศ. 2022
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ PDF
ใบอนุญาต License not specified
ชื่อ Law on Settlement of State's General Budget for Management 2021
คำอธิบาย
ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาเขมร