Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 27 สิงหาคม ค.ศ. 2020
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ PDF
ใบอนุญาต Other (Open)
ชื่อ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457
คำอธิบาย
ภาษาของเอกสาร
  • ???