Skip to content

4 library_records found

บทความ: Judiciary and court structure

กรองผลลัพธ์
 • ระบบตุลาการในประเทศไทย: แนวโน้มในศตวรรษใหม่

  รายงานเกี่ยวกับระบบตุลาการของประเทศไทยโดยมีบทต่างๆที่เขียนโดยผู้พิพากษาจำนวน 7 คนจากศาลต่างๆในประเทศไทย รายงานครอบคลุม (i) ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของระบบตุลาการ (2) ระบบศาลตามร...

 • รายงานระดับชาติของประเทศไทย: การทบทวนการตัดสินใจทางปกครองของรัฐบาลโดยศาลปกครองของประเทศไทย รายงานต่อที่ประชุมสมาคมระหว่างประเทศของศาลปกครองสูงสุดครั้งที่ 10

  รายงานฉบับนี้นำเสนอภาพรวมขอบเขตอำนาจตุลาการของศาลปกครองแห่งราชอาณาจักรโดยให้ความสำคัญกับการทบทวนกระบวนการบริหารที่ถือว่าเป็นกฎหมายและคำสั่งในการบริหาร รวมทั้งข้อจำกัดด้านความสาม...

 • Institutions series: The Appellate Court of Cambodia

  This fact sheet provides an overview of the role and functions of the Appeal Court as well as its effectiveness in the context of wider problems relating to access to justice in...

 • Asian judges symposium on environmental decision making, the rule of law, and environmental justice, the proceedings of the symposium

  Proceedings of the Asian Judges Symposium on Environmental Decision Making, the Rule of Law and Environmental Justice, held from 28 to 29 July 2010 in Manila. The Symposium was...

You can also access this registry using the API (see คู่มือ API).