Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ PDF
ใบอนุญาต Creative Commons Attribution
ชื่อ BTI 2020: Myanmar country report
คำอธิบาย

To read previous report>>>https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2018_MMR.pdf https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2018_MMR.pdf

ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาอังกฤษ