Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด ไม่ทราบ
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ HTML
ใบอนุญาต Creative Commons Attribution
ชื่อ BTI 2022: Myanmar Country Report
คำอธิบาย

Country Dashboard Myanmar

ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาอังกฤษ