Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22 มิถุนายน ค.ศ. 2021
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ PDF
ใบอนุญาต Creative Commons Attribution Share-Alike
ชื่อ 1.3 แบบฝึกหัด (ไทย) - ข้อมูล คือ อะไร?
คำอธิบาย
ภาษาของเอกสาร
  • ไทย