Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 13 มิถุนายน ค.ศ. 2019
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ HTML
ใบอนุญาต unspecified
ชื่อ Types of Business
คำอธิบาย

This web page describes the types of businesses that are allowed to operate in the Dawei SEZ.

ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาอังกฤษ