Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 13 มิถุนายน ค.ศ. 2019
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ HTML
ใบอนุญาต unspecified
ชื่อ Dawei Special Economic Zone
คำอธิบาย

This is the home page for the Dawei SEZ Management Committee's website.

ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาอังกฤษ