Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 มกราคม ค.ศ. 2021
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ PDF
ใบอนุญาต License not specified
ชื่อ Luangprabang Special Economic Zone
คำอธิบาย
ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาอังกฤษ
  • ลาว