Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 21 ธันวาคม ค.ศ. 2017
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ PDF
ใบอนุญาต unspecified
ชื่อ United Nations Development Assistance Framework 2016-2018
คำอธิบาย
ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาอังกฤษ