Skip to content

100 câu hỏi quan trọng cho công tác bảo tồn ĐDSH toàn cầu, 2015

Data Resources (1)

Data Resource Preview - 100 câu hỏi quan trọng cho công tác bảo tồn ĐDSH toàn cầu, 2015

Additional Info

Field Value
Document type Issue and policy briefs
Language of document
  • Vietnamese
Topics
  • Biodiversity
  • Environmental and biodiversity protection
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

PanNature: contact@nature.org.vn; Phone: +844 3556-4001

Author (individual) Bản dịch tiếng Việt do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thực hiện
Publication date 2015
Date uploaded July 22, 2015, 03:38 (UTC)
Date modified March 16, 2016, 05:42 (UTC)