Skip to content

Bản tin chính sách Quý I/2012

Bản tin Chính sách kỳ này dành một phần lớn nội dung liên quan đến chủ đề đồng quản lý rừng đặc dụng ở Việt Nam trên cơ sở phân tích các chính sách hiện hành và các mô hình thực tế. Trong bối cảnh quản lý và bảo vệ rừng đặc dụng đang đối mặt với nhiều thách thức, chúng tôi hy vọng hướng tiếp cận đồng quản lý sẽ là lối đi khả thi, có hiệu quả và sẽ giúp bảo tồn, phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá tại các khu bảo vệ ở Việt Nam.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Ban tin chinh sach Quy I/2012

Additional Info

Field Value
Document type Issue and policy briefs
Language of document
  • Vietnamese
Topics
  • Forest policy and administration
  • Forests and forestry
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (corporate) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
ISSN number 08667810
Publication place Việt Nam
Publication date 2012
Pagination 32
Date uploaded January 15, 2016, 08:05 (UTC)
Date modified March 17, 2016, 03:43 (UTC)