Skip to content

Bản tin chính sách số 11 - Quý III/2013

Các nội dung chính của bản tin:

 • Cần tiếp tục rà soát các dự án thủy điện

 • Thủy điện Don Sahong tác động nghiêm trọng đến ngành thủy sản khu vực

 • Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp

 • Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 • Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển

 • Rà soát quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn Tây Nguyên

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Ban tin chinh sach so 11 - Quy III/2013

Additional Info

Field Value
Document type Issue and policy briefs
Language of document
 • Vietnamese
Short title (alternative/varying form of title) Bản tin chính sách số 11
Topics
 • Environmental and biodiversity protection
 • Forests and forestry
 • Water resources
Geographic area (spatial range)
 • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không sử dụng cho các mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (corporate) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
ISSN number 08667810
Publication place Việt Nam
Publication date 2013
Pagination 32
Date uploaded January 20, 2016, 10:29 (UTC)
Date modified March 16, 2016, 05:49 (UTC)