Skip to content

Bản tin chính sách số 19: Tội phạm về môi trường, 2015

Bản tin Chính sách kỳ này được xuất bản trong khi Quốc hội đang đi đến cuối tiến trình sửa đổi bốn Bộ luật lớn là Hình sự, Tố tụng Hình sự, Dân sự và Tố tụng Dân sự. Trong đó, nhiều nội dung có liên quan đến mục tiêu cải cách tư pháp môi trường. Nội dung của Bản tin sẽ phân tích và kiến nghị một số khía cạnh quan trọng về chính sách, pháp luật hướng đến đảm bảo quyền tiếp cận môi trường công bằng, bình đẳng và an toàn cho mọi người dân.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Bản tin chính sách số 19: Tội phạm về môi trường, 2015

Additional Info

Field Value
Document type Issue and policy briefs
Language of document
  • Vietnamese
Topics
  • Environment and natural resources
  • Environment and natural resources policy and administration
  • Laws and regulations
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (corporate) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
ISSN number 0866-7810
Publisher Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Publication date 2015
Pagination 32
Date uploaded November 3, 2015, 04:37 (UTC)
Date modified March 29, 2016, 06:50 (UTC)