Skip to content

Bản tin chính sách số 7 - Quý III/2012

Các nội dung chính của bản tin kỳ này:

 • “Xanh hóa” ngành ngân hàng: Áp dụng chuẩn mực bắt buộc hay khuyến khích tham gia tự nguyện?

 • Thu phí tham quan ở một số vườn quốc gia

 • Tăng cường quản lý các dự án thủy điện

 • Chuyển đổi đất rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Yok Đôn và Vũ Quang

 • Quản lý dữ liệu về sinh vật biến đổi gen

 • Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn voi Việt Nam

 • Ban hành chiến lược mới về bảo vệ môi trường quốc gia

 • Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 – 2015

 • Tiêu chí cho túi ni-lông thân thiện với môi trường

 • Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

 • Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 • Dự thảo thông tư mới về quản lý quy hoạch thủy điện

 • Chính sách đặc thù đối với công ty lâm nghiệp

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Ban tin chinh sach so 7 - Quy III/2012

Additional Info

Field Value
Document type Issue and policy briefs
Language of document
 • Vietnamese
Short title (alternative/varying form of title) Bản tin chính sách số 7
Topics
 • Biodiversity
 • Climate change
 • Environmental impact assessments
 • Land
 • National parks and wildlife sanctuaries
Geographic area (spatial range)
 • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không sử dụng cho các mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (corporate) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Publication place Việt Nam
Publication date 2012
Pagination 20
Date uploaded January 20, 2016, 10:35 (UTC)
Date modified March 29, 2016, 07:00 (UTC)