Skip to content

မြန်မာပွန်ပီပက်ကုမ္ပဏီလီမိတက် - ဟိန္ဒားသတ္တုတွင်း၏ လူမှု နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းအတွက် နယ်ပယ်တိုင်းတာ သတ်မှတ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ

ဖော်ပြပါအစီရင်ခံစာသည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၊ မေတ္တာမြို့နယ် ၊ ဟိန္ဒားရွာအနီး ရှိ ဟိန္ဒားသတ္တုတွင်း စီမံကိန်း အတွက်ပြင်ဆင်ရေးသားထားသည့် လူမှု နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ (ESIA) အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကို အဓိကဖော်ဆောင်သည့်ကုမ္ပဏီမှာ “မြန်မာပွန်ပီပက် ကုမ္ပဏီလီမိတက်” (Myanmar Pongpipat Co., Ltd) ဖြစ်၍ လူမှု နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ရေးနှင့် ရပ်ရွာလူထု ပါဝင် ၊ ပူးပေါင်း ၊ ဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် “အမြဲစိမ်း သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် နည်းပညာလေ့ကျင့်သင်ကြားရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်” (Ever Green Tech Environmental Services and Training Co., Ltd) ကို တာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်း ဧရိယာအကျယ်အဝန်းမှာ (၈၀၉) ဟက်တာကျော်ဖြစ်၍ တူးဖော်ထုတ်လုပ်မည့် သထ္ထုမှာ သံဖြူသထ္ထုရိုင်းဖြစ်ပါသည်။

Data Resources (2)

Data Resource Preview - ဟိန္ဒားသတ္တုတွင်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအတွက် နယ်ပယ်တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ_အခန်း ၁ မှ ၆

Additional Info

Field Value
ပထဝီဧရိယာ (spatial range)
  • မြန်မာ
ခေါင်းစဉ်များ
  • Environmental impact assessments
  • Mining
စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစား Environmental Impact Assessment
စာချုပ်ချုပ်ဆိုသော အဖွဲ့အစည်းများ
  • Myanmar Pongpipat Co., Ltd.
သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ (မျိုးစုံ)
  • သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဖော်ဖွင့်ပြမှု နည်းလမ်း အစိုးရမှထုတ်ပြန်ခြင်း
ခွင့်ပြုချက်

No license given

မူပိုင်ခွင့် No
ပြင်ဆင်ချက် 1
စာရွက်စာတမ်း၏ ဘာသာစကား
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား
အရင်းမြစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း http://www.ecd.gov.mm/?q=policy
Open Contracting Identifier ocds-miumsd-c3c2e6f0-e2a1-48f2-9ec6-28758450df44
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ ဒီဇင်ဘာ 13, 2019, 10:29 (UTC)
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ မေ 4, 2021, 14:09 (UTC)