Skip to content

Law on Revision on Financial Law 1995

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ច្បាប់ស្តីពីការកែរតម្រូវនៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ ១៩៩៥

Additional Info

Field Value
ပထဝီဧရိယာ (spatial range)
  • ကမ္ဘောဒီးယား
ရည်ညွှန်း စာတမ်းများ ChS/RKM/0995/01
ဘာသာစကား
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား
  • ခမာဘာသာစကား
စာရွက်စာတမ်း၏ တရားဝင်အမျိုးအစား ဥပဒေ
ခေါင်းစဉ်များ Government
ခွင့်ပြုချက် unspecified
အခြေအနေ မူကြမ်း
အသုံးပြုသည့်ရက်စွဲ/ ပြဌာန်း/ တရားဝင်ကြေညာသည့်ရက်စွဲ/ လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ရက်စွဲ 1995၊ 30 ဩဂုတ်
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ ဇန်နဝါရီ 10, 2016, 04:16 (UTC)
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ ဇန်နဝါရီ 10, 2016, 12:55 (UTC)