Skip to content

Notification of the Digital Government Development Committee RE: Standard and Criteria for Public Disclosure of Government Data in the Form of Public Digital Data

It is necessary to set standard and criteria for public disclosure of Government data for the benefit of people to access to information and set guidelines and standards for government agencies to deliver or link the information to the public through the open government data center.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Notification of the Digital Government Development Committee RE: Standard and Criteria for Public Disclosure of Government Data in the form of Public Digital Data

Additional Info

Field Value
ပထဝီဧရိယာ (spatial range)
  • ထိုင််း
ထုတ်ပေးသောအေဂျင်စီ/အဖွဲ့အစည်းများ
  • Office of the Council of State
အကောင်အထည်ဖော်သည့် အဖွဲ့အစည်း
  • Office of the Prime Minister
ဘာသာစကား
  • ထိုင်း
စာရွက်စာတမ်း၏ တရားဝင်အမျိုးအစား သတိပေးချက်
ခေါင်းစဉ်များ
  • Access to information
  • Government services
  • Open technologies
ခွင့်ပြုချက် Other (Public Domain)
မူပိုင်ခွင့် No
ရယူခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း အကန့်အသတ်များ

This notification is under the public domain.

အခြေအနေ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့၍ အတည်ပြုပြီး
(မူကြမ်း၏) ပြုပြင်သည့်ရက်စွဲ 2020၊ 11 ဇွန်
အသုံးပြုသည့်ရက်စွဲ/ ပြဌာန်း/ တရားဝင်ကြေညာသည့်ရက်စွဲ/ လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ရက်စွဲ 2020၊ 11 ဇွန်
အသက်ဝင်/ အရေးယူဆောင်ရွက်သည့် ရက်စွဲ 2020၊ 24 ဇွန်
ထုတ်ဝေမှုအတွက် ရည်ညွှန်းချက် เล่ม 137 ตอนพิเศษ 148 ง ราชกิจจานุเบกษา 24 มิถุนายน 2563
အရင်းမြစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/148/T_0026.PDF
အဓိကစကားလုံးများ Open Government Data,Guideline
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ ဇွန် 27, 2020, 14:02 (UTC)
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ ဇွန် 27, 2020, 14:08 (UTC)