Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ PDF
ใบอนุญาต License not specified
ชื่อ Five year implementation plan Phase 1 2021-2025
คำอธิบาย
ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาเขมร