Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ SHP
ใบอนุญาต Creative Commons Attribution
ชื่อ Railway in Cambodia (2012)
ภาษา
  • ภาษาอังกฤษ
คำอธิบาย

Data representation [SHP]