Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 16 มกราคม ค.ศ. 2024
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ SQLITE
ใบอนุญาต Creative Commons Attribution
ชื่อ Road networks in Cambodia (2024)
ภาษา
  • ภาษาอังกฤษ
คำอธิบาย