Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด ไม่ทราบ
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ DB_TABLE
ใบอนุญาต Creative Commons Attribution
ชื่อ Main road (2024)
ภาษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาเขมร
คำอธิบาย