Skip to content

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พิมพ์โดย: Open Development Thailand

หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน (2) สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราช กิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐแห่งนนั้นตามที่เห็นสมควร

ทรัพยากรข้อมูล (2)

ตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (ช่วงข้อมูล)
  • ไทย
หน่วยงาน/ส่วนงานออกกฎหมาย
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน่วยงานที่ดำเนินงาน
  • สำนักนายกรัฐมนตรี
ภาษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ไทย
ประเภทเอกสารที่เป็นทางการ พระราชบัญญัติ
หัวข้อเรื่อง Access to information
ใบอนุญาต Other (Public Domain)
ลิขสิทธิ์ No
สถานะ ลงนามและมีผลบังคับใช้
วันที่นำไปใช้/วันที่ประกาศใช้/วันที่ลงนาม 2 กันยายน ค.ศ. 1997
วันที่มีผลบังคับใช้ 2 กันยายน ค.ศ. 1997
อ้างอิงสิ่งพิมพ์ ภาษาไทย: https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=16046&filename=gennews_statute English: https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=16045&filename=gennews_statute
เชื่อมโยงไปยังแหล่งที่มา ภาษาไทย: https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=16046&filename=gennews_statute English: https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=16045&filename=gennews_statute
คำสำคัญ Official Information Act,Information Disclosure
วันที่อัพโหลด พฤศจิกายน 6, 2021, 09:47 (UTC)
แก้ไขเมื่อ พฤศจิกายน 6, 2021, 13:49 (UTC)