Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด ไม่ทราบ
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ HTML
ใบอนุญาต unspecified
ชื่อ ประเทศไทย 4.0
คำอธิบาย

ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ โดยเศรษฐกิจแบบเดิมได้แก่ ยุค 1.0 คือยุคของเกษตรกรรม ยุค 2.0 คือยุคอุตสาหกรรมเบา และยุค 3.0 คือยุคอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้รวมถึงการแก้ปัญหาการติดกับดักรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา

ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาอังกฤษ