Skip to content

ประเทศไทย 4.0

พิมพ์โดย: Open Development Thailand

ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ โดยเศรษฐกิจแบบเดิมได้แก่ ยุค 1.0 คือยุคของเกษตรกรรม ยุค 2.0 คือยุคอุตสาหกรรมเบา และยุค 3.0 คือยุคอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้รวมถึงการแก้ปัญหาการติดกับดักรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา

ทรัพยากรข้อมูล (1)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทเอกสาร Archived web content
ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาอังกฤษ
หัวข้อเรื่อง Economic policy and administration
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (ช่วงข้อมูล)
  • ไทย
ลิขสิทธิ์ No
ข้อจำกัดการเข้าถึงและการใช้งาน

There are no known access and use constraints.

เวอร์ชั่น / รุ่น 1.0
ใบอนุญาต unspecified
ข้อมูลติดต่อ

สถานเอกอัครราชทูต (Wisconsin Ave.) 1024 Wisconsin Ave. N.W., Washington, DC 20007

ผู้แต่ง (หน่วยงาน) Royal Thai Embassy, Washington D.C.
สำนักพิมพ์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน
คำสำคัญ Thailand 4.0,Economic Policy
วันที่อัพโหลด กุมภาพันธ์ 16, 2018, 02:51 (UTC)
แก้ไขเมื่อ กุมภาพันธ์ 21, 2018, 12:50 (UTC)