Skip to content

145 library_records found

บทความ: Special economic zones ผลการค้นหาสำหรับ: library_record library_record

กรองผลลัพธ์
 • นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

  ไฟล์นำเสนอนี้จัดทำเพื่อนำเสนอนโยบายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน​ แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ หลักการ แผนงานและกลไกการทำงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย (Special Economic Zones...

 • เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสหรือภัยคุกคามชุมชน

  การดำเนินงานผลักดันพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผ่านมาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยภาครัฐเป็นผู้ให้สิทธิประโยชน์ จัดหาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารแรงต่างด้าวแบบไป-กลับ และปรับกฏระเบียบต่างๆ...

 • เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

  เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปภาพรวมเขตเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งครอบคลุมกรอบแนวคิด องค์ประกอบหลักของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและกลไกการขับเคลื่อน การกำหนดขอบเขตพื้นที่...

 • วารสารส่งเสริมการลงทุน ปีที่ 25 ฉบับที่ 11

  วารสารรายเดือนฉบับนี้คัดสรรข้อมูลเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่สมาชิกที่เป็นนักธุรกิจ นักลงทุน รวมทั้งหน่วยงาน และองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั...

 • แนวทางและมาตรการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

  รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษารูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณแนวชายแดนของประเทศไทย และนำเสนอแนวทางและมาตรการที่จำเป็นเชิงนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิด...

 • Economic zones in the ASEAN

  Competitive strategies depend on the country’s stage of economic development. Industrial Parks and Special Economic Zones will foster a catch-up strategy in less developed...

 • ความท้าทายเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

  เอกสารนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง 10 พื้นที่ นำเสนอข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเสนอแนวท...

 • กลไกด้านนโยบายเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย

  การเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นปรากฏการณ์ที่กำลังขยายตัวในประเทศไทยเนื่องจากข้อได้เปรียบของการพัฒนาการและกลไกทางนโยบายที่อำนวยความสะดวกรวมทั้งข้อตกลงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านแ...

 • Decree on the Organization and Functioning of the National Committee for the Management of Special Economic Zones and Economic Zones No. 517 / ND, 09/12/2010

  Decree on the Organization and Functioning of the National Committee for the Management of Special Economic Zones and Economic Zones No. 517 / ND, 09/12/2010

 • Decree of the Prime Minister of the Special Economic Zone of Savannakhet - Seno No. 02 / PM

  Decree of the Prime Minister of the Special Economic Zone of Savannakhet - Seno No. 02 / PM

 • Decree on Special Economic Zones and Special Economic Zones in Lao PDR No. 443 / ND, 26/10/2010

  Decree on Special Economic Zones and Special Economic Zones in Lao PDR No. 443 / ND, 26/10/2010

 • Decree on organizing the movement and management of the special economic zone of trianglek, Hue Hue, Bokeo Province, Lao PDR, 09/02/2000

  Decree on organizing the movement and management of the special economic zone of trianglek, Hue Hue, Bokeo Province, Lao PDR, 09/02/2000

 • Decree on organizing the movement and management of the special economic zones of the Kingdom of Laos, Luangnamtha Province, Luang Namtha Province, Lao PDR, 089 / ND, 04/02/2010.

  Decree on Organizing the Movement and Management of the Special Economic Zones of the Kingdom of Laos, Luangnamtha Province, Luang Namtha Province, Lao PDR, 089 / ND, 04/02/2010

 • Decree of the Prime Minister on Savannakhet Special Economic Zone, 148 / September 29, 2003.

  Decree of the Prime Minister on Savannakhet Special Economic Zone, 148 / September 29, 2003.

 • การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

  ไฟล์นำเสนอข้อมูลการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจัยและนโยบายที่สนับสนุนการค้าชายแดนของไทย ปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันของการค้าชายแดน รวมถึงนำเสนอแนวทางในการพัฒ...

 • Agrarian Transition in Lowland Southern Laos: Implications for Rural Livelihoods

  Despite being a low-income, agriculture-based country with a subsistence orientation, Laos is in the early stages of a major economic transformation whereby rural households...

 • Special economic zone (SEZ) development and managemnet in Lao PDR

  In order to achieve the7th national Socio-economic Development Plan and to graduate from the least developed countries in the year 2020 , the Lao government has been trying to...

 • การใช้เครื่องมือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมที่เขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดในประเทศไทย

  บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเขตอุตสาหกรรมของไทย ผู้เขียนวิเคราะห์นโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างบทเรียนให้ประเทศอุตสาหกรรมอื...

 • Company Presentation of Poipet PP SEZ

  This presentation gives the introduction to the Poipet PP SEZ which is a 100% subsidiary from PP SEZ

 • An overview of large scale investments in the Mekong

  This paper presents an overview of large scale investments trends in the Mekong region, the regulatory and policy changes designed to facilitate large-scale foreign and domestic...

You can also access this registry using the API (see คู่มือ API).