Skip to content

นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

พิมพ์โดย: Open Development Thailand

ไฟล์นำเสนอนี้จัดทำเพื่อนำเสนอนโยบายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน​ แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ หลักการ แผนงานและกลไกการทำงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย (Special Economic Zones: SEZ) รวมทั้งนำเสนอความคืบหน้าของกำหนดพื้นที่ ด้านสิทธิประโยชน์ ด้านกิจการเป้าหมายสำหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ด้านแรงงานและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ด้านความพร้อมของพื้นที่และการลงทุน และภาพรวมการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทรัพยากรข้อมูล (3)

ตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล - นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทเอกสาร Conference/workshop proceedings and presentations
ภาษาของเอกสาร
  • ไทย
หัวข้อเรื่อง
  • นโยบายเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ
  • เขตเศรษฐกิจพิเศษ
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (ช่วงข้อมูล)
  • ไทย
ลิขสิทธิ์ No
ข้อจำกัดการเข้าถึงและการใช้งาน

เอกสารสาธารณะที่ออกโดยรัฐบาลไทย

เวอร์ชั่น / รุ่น 1
ใบอนุญาต ODC-PDDL-1.0
ข้อมูลติดต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ www.nesdb.go.th

ผู้แต่ง (หน่วยงาน) Office of the National Economic and Social Development Board
วันที่พิมพ์ 2018
เอกสารอ้างอิงแบบเดิม TH_Border_SEZ_Policy__09.05.2018.pdf
คำสำคัญ SEZ
วันที่อัพโหลด พฤษภาคม 15, 2018, 08:04 (UTC)
แก้ไขเมื่อ สิงหาคม 8, 2018, 09:13 (UTC)