Skip to content

การวิเคราะห์การมีน้ำใช้และผลิตภาพของน้ำในการเกษตรชลประทาน

พิมพ์โดย: Open Development Thailand

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญความแห้งแล้งที่มีความรุนแรงที่แตกต่างกันซึ่งเป็นแรงกดดันต่อกิจกรรมการเกษตร เนื่องจากปัญหาความขาดแคลนน้ำได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการผลิตทางการเกษตร จึงถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่เกษตรกรต้องเผชิญเมื่อมีการพึ่งพาการชลประทานในการเพาะปลูกพืช แม้ว่าจะมีการวิเคราะห์ผลกระทบของความแปรปรวนของสภาพอากาศต่อผลผลิตพืชและอนาคตของการผลิตพืชบางชนิดโดยใช้แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มีการรายงานไว้ในที่อื่นๆแล้ว ความพยายามในการแก้ไขปัญหาโดยการรวมปัจจัยทางสภาพอากาศทางวิทยาศาสตร์ที่จำลองไว้ในการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐกิจยังคงมีจำกัด การศึกษาครั้งนี้ได้วิเคราะห์ประเด็นต่อไปนี้บนพื้นฐานของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์โดยการใช้การทำการเกษตรชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้งให้เป็นจุดเน้น a) ผลกระทบของสภาพอากาศที่รุนแรงต่อการตัดสินใจของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต b) ประสิทธิภาพของน้ำเพื่อการชลประทานที่ใช้ในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ c) การคาดการณ์การผลิตข้าวในภาวะที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในสภาพอากาศที่รุนแรง d) เหตุผลที่อธิบายว่าทำไมการใช้ทรัพยากรน้ำที่มีอย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงควรเป็นหัวใจของนโยบายการบริหารจัดการน้ำในอนาคต

ทรัพยากรข้อมูล (1)

ตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล - การวิเคราะห์การมีน้ำใช้และผลผลิตน้ำในการเกษตรชลประทาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทเอกสาร Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาอังกฤษ
หัวข้อเรื่อง
  • Agricultural production
  • Climate change
  • Irrigation and water management
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (ช่วงข้อมูล)
  • ไทย
ลิขสิทธิ์ Yes
ข้อจำกัดการเข้าถึงและการใช้งาน

เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นเนื้อหาในเวปไซต์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้การระบุแหล่งที่มาของความสร้างสรรค์ที่เหมือนกัน-การไม่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์-การแบ่งปันในทำนองเดียวกันระหว่างประเทศ

เวอร์ชั่น / รุ่น 2016
ใบอนุญาต CC-BY-NC-ND-4.0
ข้อมูลติดต่อ

ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์* สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย Email: chaiyasit@tdri.or.th

ผู้แต่ง (บุคคล) Chaiyasit Anuchitworawong
ผู้แต่ง (หน่วยงาน) Thai Development Research Institute (TDRI)
สถานที่พิมพ์ Bangkok Thailand
สำนักพิมพ์ TDRI
วันที่พิมพ์ 2016
จำนวนหน้า 28
เอกสารอ้างอิงแบบเดิม Chaiyasit_AnalysisOfWater_TechnicalReport_3.pdf
คำสำคัญ Climate Change Impacts,Irrigation,Water Efficiency,Crop Production,Agricultural Policy
วันที่อัพโหลด กุมภาพันธ์ 6, 2018, 14:18 (UTC)
แก้ไขเมื่อ มีนาคม 12, 2018, 03:03 (UTC)