Skip to content

ทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูลโมดูลที่ 3: เข้าใจข้อมูล

พิมพ์โดย: Open Development Thailand

ความรอบรู้ด้านข้อมูล (Data Literacy) เป็นทักษะในการอ่าน ทำความเข้าใจข้อมูล ทำงานกับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานสนับสนุน ในสังคมดิจิทัลปัจจุบัน ความรอบรู้ด้านข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานและบุคคลที่ต้องรู้เ่ท่าทันและมีทักษะใช้ข้อมูลให้เป็น โดยใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (เช่น ทางคณิตศาสตร์และสถิติ) ในการอ่านและเข้าใจข้อมูล ดังนั้น ด้วยทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูลจะสามารถนำเสนอเรื่องราวที่อิงหลักฐานเชิงลึกได้มากขึ้น

หลักสูตรอบรมความรอบรู้ด้านข้อมูลนี้ได้รับการแปลและปรับเนื้อหาให้เข้ากับปริบทของประเทศไทย EWMI-ODI และผู้จัดทำเนื้อหาหลักสูตรขอขอบคุณหลักสูตรต้นฉบับ World Bank’s Data Literacy Program ที่อนุญาตให้ใช้หลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรนี้สำหรับประเทศไทย

ส่วนที่สามนี้ จะแนะนำแนวคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบและจัดการข้อมูลให้สะอาดเหมาะแก่การนำไปใช้งาน และเรียนรู้การตั้งคำถามที่จะช่วยให้คุณประเมินแหล่งที่มาของข้อมูลได้ นอกจากนี้ เนื้อหายังจะครอบคลุมการคำนวณพื้นฐานและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ

ทรัพยากรข้อมูล (11)

ตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล - 3.1 จัดระเบียบข้อมูล (ภาษาไทย)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทเอกสาร Conference/workshop proceedings and presentations
ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาอังกฤษ
  • ไทย
หัวข้อเรื่อง Education and training
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (ช่วงข้อมูล)
  • ไทย
ลิขสิทธิ์ No
ข้อจำกัดการเข้าถึงและการใช้งาน

เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตร Data Literacy ของ Open Development Initiative พัฒนาจากคู่มือการอบรม Introduction to the Data Literacy โดย Eva Constantaras ภายใต้ Sudan Evidence-Base Program (EBP) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการวางแผนเศรษฐกิจและการคลัง กรมการพัฒนาระหว่างประเทศ (DFID) ของสหราชอาณาจักร​ และธนาคารโลก โดยมีการถ่ายทอดเป็นภาษาท้องถิ่นในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง​ ดังนี้ หลักสูตรอบรมภาษาเมียนมาร์จัดทำโดย Yan Naung Oak และองค์กร Phandeeyar ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) ของสหราชอาณาจักร สำนักงานความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแห่งออสเตรเลีย กระทรวงการต่างประเทศแห่งเดนมาร์ก และกระทรวงการต่างประเทศแห่งฟินแลนด์ หลักสูตรอบรมภาษากัมพูชาจัดทำโดย Yan Oak และ Open Development Cambodia โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการเสริมสร้างภาคประชาสังคมกัมพูชาของ USAID ในส่วนของเนื้อหาหลักสูตรสำหรับเวอร์ชันนี้ได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและเพิ่มเติมเนื้อหาตามความต้องการที่แตกต่างไป โดยรวมประเด็นอำนาจอธิปไตยของข้อมูลพื้นเมืองและการเก็บข้อมูลด้วยแอปพลิเคชัน เช่น MAPEO ที่สนับสนุนการจัดทำโดย Digital Democracy หลักสูตรภาษาไทยนี้พัฒนาโดยเสาวลักษณ์ จริงจังวิสุทธิ์ และ Open Development Mekong ภายใต้โครงการ Voices for Mekong Forests และผู้บริจาคอื่น ๆ เอกสารการนำเสนอนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

คุณมีอิสระที่จะ:

แบ่งปัน - ทำสำเนาและเผยแพร่เอกสารไม่ว่าจะเป็นช่องทางหรือรูปแบบใด ๆ

ดัดแปลง - ผสมผสานเนื้อหา ปรับเปลี่ยน​ และต่อยอดจากเอกสารนำเสนอนี้

แสดงที่มา - คุณต้องให้เครดิตที่เหมาะสม ระบุลิงก์ไปยังใบอนุญาต และระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงใด คุณอาจดำเนินการในลักษณะที่สมเหตุสมผล แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีที่ชี้นำว่าผู้อนุญาตรับรองคุณหรือการใช้งานของคุณ

ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ - คุณไม่สามารถใช้เอกสารนำเสนอนี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์

แชร์เหมือนกัน - หากคุณดัดแปลง ปรับเปลี่ยน หรือต่อยอดจากเนื้อหาเดิม คุณต้องเผยแพร่ผลงานของคุณภายใต้ใบอนุญาตเดียวกับต้นฉบับ

ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม - คุณไม่สามารถใช้เงื่อนไขทางกฎหมายหรือมาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อจำกัดผู้อื่นจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต​

ตัวอย่างการระบุแหล่งที่มา:

เอกสารนำเสนอนี้ดัดแปลงมาจากคู่มือการอบรม Introduction to Data Literacy ของธนาคารโลก โดย Eva Constantaras และ Yan Oak และได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

เวอร์ชั่น / รุ่น 2021
ใบอนุญาต Creative Commons Attribution Share-Alike
ข้อมูลติดต่อ

For inquiries, please contact: ODT Contact: opendev.thailand@gmail.com ODI Contact: contact@ewmi-odi.org

ผู้แต่ง (หน่วยงาน) World Bank
ผู้แต่งร่วม (หน่วยงาน) Adapted and Translated by Open Development Thailand
สถานที่พิมพ์ ประเทศไทย
สำนักพิมพ์ Open Development Initiative (ODI)
วันที่พิมพ์ 2021
คำสำคัญ Data Literacy
วันที่อัพโหลด พฤษภาคม 16, 2021, 07:13 (UTC)
แก้ไขเมื่อ มิถุนายน 22, 2021, 07:24 (UTC)