Skip to content

รายงานสังเคราะห์: ชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มชายขอบ และเปราะบางในประเทศไทย

พิมพ์โดย: Open Development Thailand

การสังเคราะห์ความเป็นชายขอบและเปราะบางของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยครั้งนี้ เป็นกรณีของชนเผ่าพื้นเมือง10 กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ประกอบด้วย ชนเผ่ามละบริ ก่อ(อึมปี้) บีซู ชอง ญัฮกุร ไทแสก มอแกน มอแกลน อูรักลาโว้ย และมานิ ทั้ง 10 ชนเผ่าพื้นเมืองเป้าหมายนี้ได้เผชิญกับปัญหาด้านสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิในที่ดินทำกินการเข้าถึงทรัพยากร และสิทธิความเป็นตัวตนจากการยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 2 ประการคือ 1. ความอ่อนแอของสถาบันตามจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมืองในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในการใช้ภูมิปัญญาและจารีตประเพณีอันเป็นองค์ความรู้ของชนเผ่าพื้นเมืองเอง และ 2. ผลกระทบจากการบังคับใช้อำนาจรัฐและอิทธิพลจากการพัฒนาต่อชนเผ่าพื้นเมืองในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการได้รับสิทธิพื้นฐาน หรือการเข้าถึงทรัพยากร หรือการดำรงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองไว้ได้

ทรัพยากรข้อมูล (2)

ตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล - [ภาษาอังกฤษ] รายงานสังเคราะห์ ความเป็นคนชายขอบของชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มเปราะบาง ในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทเอกสาร Advocacy and promotional materials
ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาอังกฤษ
  • ไทย
หัวข้อเรื่อง Ethnic minorities and indigenous people
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (ช่วงข้อมูล)
  • ไทย
ลิขสิทธิ์ Yes
ข้อจำกัดการเข้าถึงและการใช้งาน

รายงานฉบับนี้สามารถนำไปใช้และอ้างอิงได้ตามความเหมาะสม

เวอร์ชั่น / รุ่น 2018
ใบอนุญาต Creative Commons Attribution Share-Alike
ข้อมูลติดต่อ

มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิภูมิปัญญาบนพื้นที่สูง ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม (ม.ก.ส) 188/509 ม.10 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 Email: ipf@thai-ips.org Website: www.thai-ips.org

ผู้แต่งร่วม (หน่วยงาน) มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิภูมิปัญญาบนพื้นที่สูง
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ ประเทศไทย
สำนักพิมพ์ มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม
วันที่พิมพ์ 2018
จำนวนหน้า 29
หมายเหตุทั่วไป

ที่มา: https://www.iwgia.org/en/resources/publications/308-human-rights-reports/3356-synthesis-report-marginalization-of-vulnerable-indigenous-peoples-in-thailand.html

คำสำคัญ Indigenous Peoples,Data sovereignty,Marginalisation,IPs
วันที่อัพโหลด สิงหาคม 19, 2020, 02:40 (UTC)
แก้ไขเมื่อ สิงหาคม 19, 2020, 03:53 (UTC)